این سایت مسدود شد.

سایت گرین پلاس بدلیل عمل نکردن سفارش دهنده به تعهدات مالی مسدود شد.